Onze opdracht werd verruimd en bijgestuurd door een nieuw decreet leerlingenbegeleiding, van kracht vanaf 1 september 2018. Een aanpassing aan onze CLB-werking is een logisch gevolg hiervan.

De kernopdracht van het CLB blijft nog altijd: het helpen van kinderen, jongeren en hun ouders. We willen dat alle leerlingen optimale ontwikkelingskansen krijgen en dit in samenwerking met scholen en leerkrachten.

Om deze opdracht op de beste mogelijke wijze te realiseren zijn we als volgt georganiseerd: we werken met verschillende teams die elk een eigen expertise hebben, nl. een team schoolcontactpersonen en twee teams trajectbegeleiders. De contactpersonen richten zich op het ondersteunen en versterken van zorgteams en leerkrachten op school. De trajectbegeleiders leggen de focus op individueel onderzoek en begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders.

Voor elke school is er een CLB-contactpersoon: een medewerker die regelmatig op school komt, deelneemt aan de leerlingenbespreking en nauw contact houdt met de directeur, de zorgcoördinator en de betrokken leerkrachten.

Bedoeling is dat deze contactpersoon de zorgvragen die aangemeld worden, beluistert en mee helpt denken met het zorgteam op school over mogelijke hulpmiddelen en aanpassingen. Ook de ouders en de leerling zelf kunnen de contactpersoon aanspreken om vragen te stellen of hun zorgen te delen. Naam en emailadres van de contactpersoon kan je terugvinden via de knop “Scholen” op deze website.

Wanneer besloten wordt dat de zorgvraag verder onderzocht moet worden of dat bijkomende hulp nodig is, kan de contactpersoon beroep doen op een team van trajectbegeleiders binnen het centrum om een zorgtraject met de ouders en de leerling op te starten. Dit wordt vooraf met de leerling en zijn ouders besproken.

De CLB-trajectbegeleider, die nauw met de contactpersoon samenwerkt, zal dan verder met de leerling, zijn ouders en de leerkracht aan de slag gaan. Bedoeling is samen een antwoord of oplossing te vinden waarmee de betrokkenen verder vooruitgeholpen zijn. Het onderzoeks- of begeleidingstraject wordt beëindigd wanneer CLB samen met ouders, leerling en school mogelijke adviezen naar aanpak of toeleiding naar mogelijke hulp besproken heeft.

Naast het opnemen van zorgvragen hebben we als CLB een aanbod op vlak van preventieve gezondheidszorg en informatieverstrekking.

De gekende medische onderzoeken worden vervangen door ‘systematische contactmomenten’. Het team van artsen en verpleegkundigen bekijkt ‘gezondheid’ ruimer. Naast algemene ontwikkelingsaspecten gaat de aandacht ook naar het welbevinden van kinderen en jongeren.

Als CLB zetten we ook in op het begeleiden van het studiekeuzeproces. Een specifiek team geeft informatie aan leerlingen en ouders over het onderwijsaanbod. Verder versterken we de school bij de advisering over keuzebeslissingen en geven extra aandacht aan leerlingen en ouders die hierbij moeilijkheden ondervinden.  

Door deze taakverdeling over verschillende teams verhogen we onze expertise en kunnen we een deskundig antwoord bieden op de diverse vragen van leerlingen, ouders en scholen.